Dokumenty związane z realizacją praktyk zawodowych:

Regulamin Praktyk Zawodowych

Program Praktyk Zawodowych dla kierunku Elektrotechnika

Oświadczenie zakładu pracy o przyjęciu na praktykę zawodową

Porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych

Podanie o zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej

Skierowanie na praktykę zawodową

 

Dzienniki praktyk zawodowych dla wszystkich roczników zostały wydrukowane przez uczelnianą drukarnię, dzięki czemu mają jednolity wygląd. Są do pobrania u opiekuna praktyk.

Opiekunowie praktyk zawodowych:

dr inż. Dominik Wojtaszczyk – I etap (IV semestr)

mgr inż. Jurij Owczynnikow – II i III etap (VI i VII semestr)

Obowiązkiem każdego studenta jest zapoznanie się z Regulaminem Praktyk Zawodowych

Przed rozpoczęciem praktyki student powinien dostarczyć opiekunowi praktyk Oświadczenie zakładu pracy o przyjęciu na praktykę zawodową. W innym przypadku praktyka realizowana będzie w zakładzie wskazanym przez Uczelnię. Na podstawie oświadczenia Uczelnia podpisujePorozumienie” z zakładem pracy.

UWAGA! Przed rozpoczęciem praktyk należy przedstawić opiekunowi praktyk dowód zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków .